Xương là gì?

Xương là gì?

10. What is a bone?

The human skeleton is made of bones. Bones support the body, give shape to the body and protect the inside organs of the body like heart, lungs. About 206 bones make up the skeleton of the average adult. The outer part of the bone is tough and very hard.

The inside of a bone is filled with a soft material known as marrow. It is in the marrow that the manufacture of blood cells takes place.

The outside of the bone is covered with a fibrous sheath which is well supplied with blood vessels. There are different types of bones, each designed to perform in different ways. Long bones forming the limbs provide strength to support the bones that make up the structure of the body.

Small bones found at the wrist and ankle are more squat to allow a variety of movement.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-11.jpg

Xương là gì?

Bộ xương của con người được tạo thành từ các xương. Các xương nâng đỡ cơ thể, tạo ra hình dáng cho cơ thể và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như tim, phổi. Khoảng 206 xương tạo thành bộ xương của một người trưởng thành trung bình. Phần ngoài cùng của xương chắc và rất cứng.

Phần bên trong của một xương chứa đầy chất mềm được gọi là tủy xương. Chính ở trong tủy xương là nơi diễn ra sự sản xuất các tế bào máu.

Mặt ngoài của xương được bao phủ bởi một bao sợi, bao này được cung cấp máu bởi các mạch máu. Có nhiều loạ i xương khác nhau, mỗi loại được tạo ra để hoạt động theo cách khác nhau. Các xương dài tạo nên các chi tạo nên xương bền để nâng đỡ các xương khác hình thành nên cấu trúc của cơ thể.

Các xương nhỏ có ở cổ tay và cổ chân bè ra hơn để cho phép có các chuyển động khác nhau.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!