Vui thích chỉ dẫn ta nhưng không chắc chắn. Phải dùng lý trí để xét lại nữa

I. Vui thích chỉ dẫn ta nhưng không chắc chắn. Phải dùng lý trí để xét lại nữa

Trong cuộc sinh hoạt, vui thích có 2 chức vụ:

1) Nó chỉ dẫn ta, cho ta biết cái nào hiện thời lợi cho ta. Nhưng những tập quán và di truyền làm sai lạc sự hoạt động của ta đi, không hợp với tự nhiên nữa, cho nên vui thích thường xui ta làm những việc mà sau ta phải hối hận. Những thị dục như hút thuốc, uống rượu, không phải là tự nhiên mà là do tập tục cả. Nếu ta theo sở thích của ta mà thoả mãn những thị dục đó thì nguy lắm. Vì vậy, khi loài người còn dã man, vui thích chỉ dẫn rất đúng, rất chắc. Loài người càng văn minh thì càng không tin được ở vui thích.

Vả lại vui thích cũng có cái cao cái thấp, có cái vui cho vật chất, có cái vui cho trí não, có cái vui cho tâm hồn. Cái vui sau này cao nhất, bền bĩ nhất và ít mê hoặc nhất. Ta nên chọn nó.

2) Vậy vui thích chỉ dẫn không chắc chắn, ta còn phải hỏi lý trí của ta nữa. Nhưng nó giúp sức ta rất đắc lực vì nó khuyến khích ta, nâng đỡ ta. Hình như Hoá công đặt nó trên đường đời của ta để ta quên mệt nhọc, khỏi nản lòng mà cứ tiến tới. Nếu con đường đạo đức toàn những chông gai như nhiều người tin thì hỏi ai là người có can đảm đi đến cùng đường được?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!