Việt Vương nghi binh phá quân Ngô

Việt Vương nghi binh phá quân Ngô

Năm Chu Kính vương thứ 42 (năm 478 trước Công Nguyên), nước Ngô bị hạn nặng, kho lương dốc cạn, dân chúng chết đói vô số. Câu Tiễn cho rằng thời cơ đã tới, cất binh đánh Ngô.

Tháng 3, đại quân Câu Tiễn kéo đến Lạp Trạch. Vua Ngô là Phù Sai nghe tin, vội đem quân nghênh chiến. Đôi bên bày trận ở 2 bờ sông Nam Bắc, quân Ngô ở phía Bắc, quân Việt ở bờ Nam.

Câu Tiễn thấy binh mã quân Ngô không ít hơn quân mình, liền bàn với Phạm Lãi, Văn Chủng dùng kế nghi binh, Phạm Lãi chỉ huy hữu quân tiến lên mạn ngược, Văn Chủng chỉ huy tả quân tiến xuống mạn xuôi. Chiều tối, sau khi ăn, hai đạo quân tả hữu chia ra ẩn ở mé sông.

Đến nửa đêm, hai đạo quân của Phạm Lãi và Văn Chủng cùng hò reo và chiêng trống ầm ầm. Phù Sai tưởng quân Việt chia làm hai đường vượt sông, liền phân binh thành 2 đạo nghênh chiến.

Nhân lúc quân Ngô đã toả ra hai phía cách xa nhau, Câu Tiễn thống lĩnh quân chủ lực vượt sông tấn công bất ngờ. Tại đây, lực lượng quân Ngô quá mỏng nên bị đánh bại. Quân Việt thừa thắng truy kích đến tận Mạt Ấp (nam huyện Ngô, tỉnh Giang Tô).

Hai đạo tả hữu quân Ngô vội vã quay trở lại cứu viện, nhưng vì gấp gáp mệt mỏi nên cũng đại bại, phải tháo chạy. Quân Việt truy kích đến kinh đô Thành Giao của Ngô thì đuổi kịp. Trong lúc đó, hai cánh của Phạm Lãi và Văn Chủng đã kịp vượt sông hợp với trung quân, bao vây quân Ngô, đánh quân Ngô thảm bại. Phù Sai chỉ còn một ít tàn quân, đành lui vào đóng cửa thành cố thủ.

“Viễn nhi thị chi cận”

Muốn lùi ra xa mà làm như tới gần. 

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!