Việt Nam sử lược

Bia-viet-nam-su-luoc-tran-trong-kim.png


"Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ, kể hàng mấy nghìn năm, phải người Tàu cai trị mấy lần, chịu khổ sở biết bao nhiêu phen, thế mà sau lại lập được cái nền tự chủ, và vẫn giữ được cái tính đặc biệt của giống mình, ấy là đủ tỏ ra rằng khí lực của người mình không đến nỗi kém hèn cho lắm. Tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẽ vang bằng người, nhưng mình còn có thể hy vọng một ngày kia cũng nên được một nước cường thịnh.

Vậy ghi chép những cơ hội gian truân, những sự biến cố của nước mình đã trải qua, và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia, để cho mọi người trong nước đều biết, ấy là sách Việt Nam sử."


MỤC LỤC

Phần 1: Thượng Cổ Thời Đại

 1. Chương I - Họ Hồng Bàng
 2. Chương II - Nhà Thục
 3. Chương III - Xã hội nước Tàu
 4. Chương IV - Nhà Triệu

Phần 2: Bắc Thuộc Thời Đại

 1. Chương I - Bắc Thuộc lần thứ nhất
 2. Chương II - Trưng Vương
 3. Chương III - Bắc Thuộc lần thứ hai
 4. Chương IV - Nhà Tiền Lý
 5. Chương V - Bắc Thuộc lần thứ ba
 6. Chương VI - Kết quả của thời đại Bắc Thuộc

Phần 3: Tự Chủ Thời Đại

 1. Chương I - Nhà Ngô
 2. Chương II - Nhà Đinh
 3. Chương III - Nhà Tiền Lê
 4. Chương IV - Nhà Lý
 5. Chương V - Nhà Lý (tiếp theo)
 6. Chương VI - Nhà Trần (Thời kỳ thứ nhất)
 7. Chương VII - Giặc nhà Nguyên - I
 8. Chương VIII - Giặc nhà Nguyên - II
 9. Chương IX - Nhà Trần (Thời kỳ thứ hai)
 10. Chương X - Nhà Trần (Thời kỳ thứ ba)
 11. Chương XI - Nhà Hồ
 12. Chương XII - Nhà Hậu Trần
 13. Chương XIII - Thuộc nhà Minh
 14. Chương XIV - Mười năm đánh quân Tàu
 15. Chương XV - Nhà Lê

Phần 4: Tự Chủ Thời Đại (Thời kỳ nam bắc phân tranh)

 1. Chương I - Lịch Triều lược kỷ
 2. Chương II - Nam triều - Bắc triều
 3. Chương III - Trịnh Nguyễn phân tranh
 4. Chương IV - Sự chiến tranh
 5. Chương V - Công việc họ Trịnh làm ở ngoài Bắc
 6. Chương VI - Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam
 7. Chương VII - Người Âu châu sang nước Nam
 8. Chương VIII - Vận trung suy của chúa Nguyễn
 9. Chương IX - Họ Trịnh mất nghiệp chúa
 10. Chương X - Nhà Hậu Lê mất ngôi vua
 11. Chương XI - Nhà Nguyễn Tây Sơn
 12. Chương XII - Nguyễn Vương nhất thống nước Nam

Phần 5: Cận Kim Thời Đại

 1. Chương I - Nguyễn-thị Thế Tổ
 2. Chương II - Thánh Tổ
 3. Chương III - Thánh Tổ (tiếp theo)
 4. Chương IV - Hiến Tổ
 5. Chương V - Dực Tông
 6. Chương VI - Chế độ tình thế nước Việt Nam cuối đời Tự Đức
 7. Chương VII - Nước Pháp lấy Nam Kỳ
 8. Chương VIII - Giặc giã ở trong nước
 9. Chương IX - Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ nhất
 10. Chương X - Tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau
 11. Chương XI - Quân nước Pháp lấy Bắc kỳ lần thứ hai
 12. Chương XII - Cuộc bảo hộ của nước Pháp
 13. Chương XIII - Chiến tranh với nước Tàu
 14. Chương XIV - Loạn ở Trung kỳ
 15. Chương XV - Việc đánh dẹp ở Trung kỳ và Bắc kỳ
 16. Chương XVI - Công việc của người Pháp tại Việt Nam
"Like" us to know more!