Việt Nam đang xem xét để tham gia các Công ước Quốc tế nào?

Việt Nam đang xem xét để tham gia các Công ước Quốc tế nào?

Việt Nam đang xem xét để tham gia các Công ước Quốc tế nào?

Các Công ước Quốc tế mà Việt Nam đang xem xét để tham gia bao gồm:

  • Công ước Quốc tế về trách nhiệm hình sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu, 1969.
  • Công ước Quốc tế liên quan tới can thiệp vào các biểu vĩ độ cao trong trường hợp thiệt hại do ô nhiễm dầu, 1969.
  • Công ước về phòng ngừa ô nhiễm biển do đổ chất thải và các chất khác, 1971.
  • Công ước về phòng ngừa ô nhiễm biển do đổ chất thải và các chất khác, 1972.
  • Công ước Quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã di cư, 1979.
  • Hiệp định ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên, 1985.
  • Công ước Quốc tế về sự sẵn sàng, ứng phó và hợp tác đối với ô nhiễm dầu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ 200 câu hỏi và trả lời về môi trường
  • Phát hành: Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường
"Like" us to know more!