Việc sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng thế nào với chu kỳ nitơ?

Việc sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng thế nào với chu kỳ nitơ?

58. How does farming affect the Nitrogen cycle?

When the farmers harvest crops, they remove plants, which have taken in nitrates from the soil. As the plants are not allowed to decay naturally, the nitrogen is not returned to the soil and the nitrogen cycle is broken.

Việc sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng thế nào với chu kỳ nitơ?

Khi những người nông dân thu hoạch mùa màng, họ dọn dẹp cây trồng, vốn đã lấy nitrat từ đất. Khi các cây này không được phân hủy một cách tự nhiên, nitơ không được trả về với đất và chu kỳ nitơ bị phá vỡ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!