Viết sách và dịch sách cũng là một cách tự học

Chương XII: Viết sách và dịch sách cũng là một cách tự học

Viết một cuốn sách là học cách tự đào tạo mình, nghĩa là mình tự tìm hiểu mình; (...)

là đem cả những năng lực của mình ra thử.

LAVELLE

 • 1. Viết sách
  • a. Viết sách là một cách tự học
  • b. Vạch giới hạn cho vấn đề và lập bố cục tạm
  • c. Tìm ý
  • d. Tra cứu, kiếm tài liệu ở đâu?
  • e. Lựa tài liệu và ý
  • f. Dùng thẻ để viết
 • 2. Tập viết văn, dịch sách

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
 • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
 • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
 • Đánh máy: Trieuthoa
 • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)