Venus - Sao Kim

Venus - Sao Kim

Venus is the second planet from the sun and is Earth's closest neighbour in the Solar System. It is the brightest object in the sky just like the sun and the moon and sometimes looks like a bright star in the morning or evening sky.

Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời và người hàng xóm gần trái đất trong hệ mặt trời. Đó là vật thể sáng nhất trên bầu trời giống như mặt trời và mặt trăng và đôi khi giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời vào buổi sáng hoặc buổi đêm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!