Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên được thả xuống ở đâu?

Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên được thả xuống ở đâu?

4. Where were nuclear weapons dropped for the first time?

Nuclear weapons are the most powerful and destructive weapons. USA was the first nation to develop such powerful weapons. When a nuclear weapon is dropped, a huge amount of energy is released. Chain reaction takes place and it continues for a millionth of second. Towards the end of World War II, on August 6, 1945, the USA dropped a nuclear bomb on the Japanese city of Nagasaki. This bomb was a gun type weapon. It contained the energy of about 15 kilotons of TNT. Three days later, on 9th August, another bomb was dropped on Hiroshima, another Japanese city. This bomb had energy of about 20 kilotons of TNT. The effect of these bombs was terrible. Thousands of people lost their lives. Many became handicapped. Even the unborn babies were affected by the impact of these bombs. This incident shocked the entire world. It was an important turning point in the history of warfare. Nuclear bombs became a threat to humanity.

Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên được thả xuống ở đâu?

Các vũ khí hạt nhân là các vũ khí hủy diệt và mạnh mẽ nhất. Mỹ là quốc gia đầu tiên phát triển các vũ khí mạnh mẽ như thế. Khi một vũ khí hạt nhân được thả xuống, thì một lượng năng lượng khổng lồ được phát ra. Phản ứng dây chuyền xảy ra và nó tiếp tục trong khoảng thời gian một phần triệu giây. Vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai, vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã thả một quả bom hạt nhân xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Quả bom này là một vũ khí loại súng. Nó chứa năng lượng khoảng 15 kg tấn TNT. Ba ngày sau đó, tức là ngày 9 tháng 8, một quả bom khác đã được thả xuống Hiroshima, một thành phố khác của Nhật Bản. Quả bom này có năng lượng khoảng 20 kg tấn TNT. Hậu quả của những quả bom này thật là khủng khiếp. Hàng ngàn người đã bị thiệt mạng. Nhiều người đã trở nên tàn tật. Ngay cả những đứa bé chưa được chào đời cũng đã bị ảnh hưởng của tác động của những quả bom này. Sự kiện này đã gây kinh hoàng cho cả thế giới. Đó là một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử của cuộc chiến tranh. Các quả bom hạt nhân đã trở thành một mối đe dọa đối với nhân loại.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-5.png

Fact

The nuclear bomb dropped at Hiroshima was called 'Little Boy' and the bomb dropped at Nagasaki was called 'Fat Man'.

Dữ kiện

Quả bom hạt nhân thả xuống Hiroshima được gọi là “Little Boy” và quả bom được thả xuống tại Nagasaki là “Fat Man”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!