Useful plants - Thực vật có ích

Useful plants - Thực vật có ích

Tất cả các thực vật có một tầm quan trọng rất lớn lao đối với cuộc sống của chúng ta vì chúng cung cấp nhiều loại khác nhau của các chất liệu thực phẩm, gỗ, nhiên liệu, than đá, giấy, dược phẩm v.v. Con người sử dụng nhiều loại thực vật trong chế độ ăn của mình, như ngô, lúa mạch, rau củ và quả. Ngoài ra, thực vật còn hấp thu carbon diôxit và giải phóng ôxy mà chúng ta thở.

(All the plants have immense importance in our lives as they provide various types of food materials, wood, fuel, coal, paper, medicines etc. Nearly everything depends on the plants. People use a variety of plants in their diet, e.g. corn, wheat barley, vegetables and fruits. Apart from this plants absorb carbon-dioxide and release oxygen which we breathe in.)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!