Tim hoạt động ra sao?

Tim hoạt động ra sao?

3. How does your heart work?

Your heart acts as a pump. The heart is like a tubular bag of thick muscular tissues having four chambers: two auricles and two ventricles which are connected to different arteries and veins.

Arteries carry pure blood from the heart to all parts of the body and veins carry impure blood from various parts of the body to the heart.

The right auricle receives blood from the body. As it contracts, blood flows into the right ventricle. When this contracts, it pumps the blood to the lungs. The left auricle receives blood from the lungs and passes it to the left ventricle. This pumps blood to the rest of the body.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-2.jpg

Tim hoạt động ra sao?

Tim hoạt động như một cái bơm. Tim giống như một cái túi hình ống bằng các mô cơ dày có bốn ngăn: hai tâm thất và hai tâm nhĩ được nối với các động mạch và các tĩnh mạch khác nhau.

Các động mạch mang máu tinh khiết từ tim đến tất cả các phần khác của cơ thể và các tĩnh mạch mang máu không tinh khiết từ các phần khác của cơ thể đến tim.

Tâm nhĩ phải nhận máu từ cơ thể. Khi nó co thắt, máu chảy vào trong tâm thất phải. Khi tâm thất phải co thắt, nó bơm máu đến phổi. Tâm nhĩ trái nhận máu từ phổi và đưa máu qua tâm thất trái. Tâm thất trái bơm máu đến phần còn lại của cơ thể.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!