Tiêu chuẩn chung cho một giống mía sản xuất là gì?

3) Tiêu chuẩn chung cho một giống mía sản xuất là gì?

Tuyển chọn giống mía tốt cho sản xuất là một việc làm thường xuyên liên tục nhằm tuyển chọn những giống mía mới tốt hơn, thích hợp hơn để thay thế giống mía cũ không còn thích hợp, hoặc bổ sung hoàn thiện cơ cấu giống mía sản xuất đã có, nâng cao không ngừng hiệu quả của sản xuất và chế biến. Dưới đây là tiêu chuẩn chung cho một giống mía sản xuất:

- Năng suất nông nghiệp cao (chú ý giống mía có tốc độ sinh trưởng nhanh).

- Tỉ lệ đường trên mía cao (chú ý giống mía chín sớm hoặc giống có tỉ lệ đường cao ở đầu vụ chế biến).

- Khả năng để lại gốc tốt (tái sinh mạnh).

- Kháng sâu bệnh (các loại sâu, bênh hại quan trọng).

- Thích hợp với điều kiện sinh thái của vùng sản xuất (đất cao, đất thấp, phèn, mặn,...).

- Thích hợp với điều kiện chế biến công nghiệp (cơ giới, bán cơ giới hoặc thủ công,...).

- Không hoặc ít ra hoa.

- Và một số yêu cầu khác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!