Thanh nào của Trung Hoa phù hợp với những thanh nào của ta

1. Thanh nào của Trung Hoa phù hợp với những thanh nào của ta

Trước hết bạn nên nhớ những thanh nào của Trung Hoa phù hợp với những thanh nào của ta

Trung Hoa có bốn thanh: bình, thượng, khứ, nhập. Mỗi thanh lại có hai bực bổng trầm.

Bình thanh bực bổng phù hợp với giọng ngang của ta (như tiên)

trầm phù hợp với giọng huyền của ta (như tiền)

Thượng thanh bực bổng phù hợp với giọng hỏi của ta (như tiển)

trầm phù hợp với giọng hỏi của ta (như tiễn)

Khứ thanh bực bổng phù hợp với giọng sắc của ta (như tiến)

trầm phù hợp với giọng nặng của ta (như tiện)

Nhập thanh bực bổng phù hợp với giọng sắc của ta (như tiếc)

trầm phù hợp với giọng nặng của ta trong những tiếng có c, ch, p, t ở cuối (như tiệc)

Vậy bực bổng có: ngang, hỏi, sắc.

bực trầm có: huyền, ngã, nặng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)