Thời kì suy bại - Thuật hưng bại

Thời kì suy bại - Thuật hưng bại

Hào dương thượng: (Thượng cửu)

Cang long, hữu hối: (Rồng bay đến nơi cực cao không thể xuống, sẽ có thể hối hận)

Đây là một hào cuối cùng của quẻ Càn, cũng là hào kết thúc cuối cùng. Lúc này rồng đã đạt đến cực điểm, không còn vị trí cao hơn có thể lên nữa. Vật đạt đến chỗ cực đỉnh phải quay lại, vị trí tuy cao nhưng ngược lại không bằng vị trí hào năm", cho nên sinh ra hối hận.

"Cang" có nghĩa là cực cao, cũng có nghĩa là khô khan. Rồng bay lên không trung khô khan, vừa không có cách gì bay lên cao nữa, lại không thể hạ xuống, rơi vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan": tiến lên không được, mà thoái cũng không xong.

Bất cứ sự việc gì sau khi phát triển đến tột đỉnh của nó, sẽ bắt đầu suy bại, trượt xuống chỗ thấp nhất. Trong thời kì này, cần biết ở trên cao nghĩ đến nguy nan, tự biết cảnh giác, không thể theo đuổi thỏa mãn một cách quá mức.

Khổng Tử giải thích nói: "Quý nhi vô vị, cao nhi vô dân, hiền nhân tại hạ nhi vô phụ, thị dĩ động nhi hữu hối dã".

(Ý nói: nếu như cho mình là cao quý hơn người khác, tức đã mất địa vị tôn kính, bởi vì ăn trên ngồi trốc có thể mất lòng dân, nên dù dưới quyền có người hiền, cũng không được họ phò tá, trong tình huống này hễ động một tí là có thể có hối hận).

Sáu vị trí đã hình thành, vị trí "cang" là cao nhất cũng là thời kì cuối cùng. Do đó Khổng tử gọi là "quý mà không có chức vị".

Lúc này không phải là không có người hiền tài. Nhưng họ đều nằm ở vị trí ở dưới, không có cách nào với tới vị trí cao này để phò tá "rồng ở trên cao không". Rồng ở trên cao (cang long) chễm trệ ở trên cao, không có dân chúng, không có chức vị, không có người hiền tài phò tá, rơi vào cảnh ngộ cực kì bất lợi. Rồng ở vị trí hào thượng (thượng cửu) không nên hành động, hễ hành động là để sinh hậu hối. Nhưng con người ta không thể không hành động được, sau khi có hành động mới có thể sửa chữa sai lầm, mới có thể chuyển thành khá hơn.

Suy bại là điều tất nhiên. Nhưng có thể thông qua sức lực của con người đế cứu vãn và chấn hưng. Trong sách "Tam thập lục kế" có kế bại chiến, chính là mưu kế vận dụng đế cứu vãn thất bại. Ở đây chúng tôi gọi nó là: Kế hưng suy.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!