Thờ phụng tổ tiên (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)

Luan-ly-giao-khoa-thu-11.jpg
Luan-ly-giao-khoa-thu-12.jpg
"Like" us to know more!