Thờ cúng tổ tiên

THỜ CÚNG TỔ TIÊN

Người trưởng tộc thắp hương

Tổ tiên là các cụ đời xưa sinh ra ông bà, cha mẹ mình. Bởi có tổ tiên mới có ông bà cha mẹ, và có cha mẹ mới có mình. Vậy mình phải nhớ ơn tổ tiên mới đưọc.

Cho nên cứ đến ngày giỗ, ngày tết, thì con cháu đều đến tại nhà trưởng tộccúng lễ tổ tiên.

Cũng có nhà, cứ ngày giổ cụ nào, thì người trưởng tộc lại kể tính hạnhcông đức của cụ ấy cho con cháu nghe. Vậy cũng là một cách tỏ lòng nhớ ơn rất hay.

Giải nghĩa

Trưởng tộc = người đầu họ.

Cúng lễ = lễ bái trước bàn thờ.

Tính hạnh = tâm địa và nết na.

Công đức = sự nghiệp tốt.

Bài tập

Học tiếng - Trưởng tộc - nhớ ơn - cha mẹ - tổ tiên.

Đặt câu - Bởi có…mới có cha mẹ. - Bởi có … mới có mình. - Đến ngày giỗ, con cháu

đều đến tại nhà…mà cúng lễ. - Cúng giổ là một cách tỏ lòng…

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!