Thận hoạt động ra sao?

Thận hoạt động ra sao?

6. How does your kidney work?

The urinary system in human beings consists of two kidneys ureters, urinary bladder and urethra. The reddish brown, bean shaped kidneys are situated at the back of the abdominal cavity, one on each side of the vertebral column.

The kidneys are made up of large number of coated tube-shaped filters called nephrons. They carry nitrogenous waste material and excess water from the blood and form urine which passes via ureters to the urinary bladder.

When the bladder gets filled with urine, it is exerted through the urethra by contraction of muscles around the urinary bladder. Waste material removal is important for all living organisms. Normal kidney function is essential for a good health.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-1.jpg

Thận hoạt động ra sao?

Hệ tiết niệu trong cơ thể con người gồm hai niệu quản thận, bàng quang và niệu đạo. Hai quả thận màu nâu đỏ hình hạt đậu nằm ở phía sau của khoang bụng, mỗi quả thận nằm một bên của cột sống.

Các quả thận được tạo thành từ một lượng lớn các bộ lọc hình ống có màng được gọi là các ống sinh niệu. Chúng chuyển chất thải có nitơ và nước dư từ máu và tạo thành nước tiểu để đưa qua các niệu quản vào trong bàng quang.

Khi bàng quang đã đầy nước tiểu, nó chịu tác động thông qua niệu đạo bởi sự co thắt của các cơ xung quanh bàng quang. Việc loại chất thải là quan trọng cho tất cả mọi sinh vật. Hoạt động bình thường của thận là điều thiết yếu cho một sức khỏe lành mạnh.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-7.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!