Tháp CN là gì?

Tháp CN là gì?

15. What is cn tower?

The CN Tower is in Toronto, Canada. It is a communication and observation too. It was built in the year 1976. It was the tallest self-supporting tower at that time. Its height is 553 m. The 20th century had seen an increase in the field of communication technology. In 1906, the first radio broadcast was made. In the next fifteen years, it gained impetus and by 1920, radio became one of leading means of the entertainment throughout the world. In 1926, the television was invented by John Logie Baird.

Tháp CN là gì?

Tháp CN nằm ở Toronto, Canada. Nó là một tháp quan sát và truyền thông. Nó được xây dựng vào năm 1976. Nó là tháp tự đỡ cao nhất vào thời đó. Chiều cao của nó là 553m. Thế kỷ 20 đã thấy được một sự gia tăng trong lĩnh vực công nghệ truyền thông. Vào năm 1906, sự phát thanh radio đầu tiên được tạo ra. Trong 15 năm kế tiếp, nó được thúc đẩy và vào năm 1920, radio trở thành một trong những phương tiện giải trí hàng đầu trên khắp thế giới. Vào năm 1926, truyền hình đã được phát minh bởi John Logie Barid.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-16.png

Fact

In the modern times, communication satellites are used to carry communications like radio, television and telephone messages around the worls. These satellites are stationed in an orbit. They remain over the same part of the earth's surface.

Dữ kiện

Trong thời đại ngày nay, các vệ tinh truyền thông được dùng để chuyển tải các thông tin truyền thông chẳng hạn như thông điệp trên radio, truyền hình và điện thoại khắp thế giới. Các vệ tinh này được đặt trong một quỹ đạo. Chúng vẫn ở trên cùng một phần của bề mặt trái đất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!