Tạo sao sao Kim được coi là hành tinh chị em của trái đất?

Tạo sao sao Kim được coi là hành tinh chị em của trái đất?

22. Why is Venus regarded as Earth's sister planet?

Venus is regarded as Earth's sister planet, as in some ways, they are very similar. Venus is only slightly smaller than Earth and Mercury. Both have few craters indicating relatively young surfaces. Because of these similarities, it was thought that below its dense clouds, Venus might be very Earth like, and might even have life.

Tạo sao sao Kim được coi là hành tinh chị em của trái đất?

Sao Kim được coi là hành tinh chị em của trái đất, bởi vì xét theo nhiều khía cạnh, chúng rất giống nhau. Sao Kim nhỏ hơn trái đất và sao Thủy ít. Cả hai đều có một vài miệng núi lửa chỉ ra bề mặt tương đối trẻ của chúng. Do những điểm giống nhau này, người ta cho rằng bên dưới những đám mây dày đặc, sao Kim có thể rất giống trái đất, và thậm chí có thể có sự sống.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!