Tôm mẹ với tôm con

Con tôm mẹ bữa kia nói với con gái nó rằng: “Trời ôi! Con khéo đi thế kỳ! Chớ đi ngay thẳng chẳng đặng sao? - Con gái ấy thưa rằng: còn mẹ cũng đi thế! Tôi đi khác cách dòng dõi tôi sao đặng. Mình đi vậy lại muốn người ta đi ngay sao?”

(Hữu chư kỉ như hậu cầu chư nhân.)

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký