Tôi tớ trong nhà

Tôi tớ trong nhà.

Một hôm, anh Mậu đang quát mắng (25) đầy tớ, người cha thấy vậy, mới bảo rằng: "Kẻ đầy tớ ở với ta, giúp ta được bao nhiêu công việc: nào quét nhà, gánh nước, nào chẻ củi, nấu cơm, làm đủ mọi việc, thật là vất vả khó nhọc. Ví không có đầy tớ, liệu con có làm lấy được không? Vậy đối với đầy tớ, ta phải nên ăn ở cho có lượng, đừng hơi một tí (26) đã quát tháo (27) lên như thế."

Tôi tớ trong nhà. Tôi tớ ở với mình, giúp công việc cho mình, cũng như người nhà mình. Mình phải lấy bụng khoan hòa, nhân ái, công bằng mà xử với tôi tớ.

Giải nghĩa

- Có lượng = có bụng thương kẻ dưới.

- Khoan hòa = bụng rộng rãi.

- Nhân ái = hiền lành.

Chú thích

(25) la rầy.

(26) chút.

(27) la rầy.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!