Tính nói dối

Tính nói dối

Ât là con người hàng nước (89) ở trên bờ đê. Nó có tính hay nói dối. Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa (90) người ta mà cười.

Một hôm, cha mẹ nó đi vắng, lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong làng kêu cháy rầm lên. Nhưng người ta tưởng là nó lại nói dối để đánh lừa, cho nên không ai ra cứu. Đến khi biết là cháy thật, thì chữa không kịp nữa.

Bấy giờ, Ât mới biết nói dối là dại và thiệt cho mình.

Tính nói dối. Nói dối là bụng nghĩ một đàng, mồm (91) nói một nẻo. Ta không nên nói dối bao giờ. Nói dối là một tính rất xấu.

Chú thích

(89) bán quán.

(90) nói gạt.

(91) miệng.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!