Khung cấu trúc tính cách người Hà Nội

KHUNG CẤU TRÚC TÍNH CÁCH NGƯỜI HÀ NỘI

Cấu trúc tính cách người Hà Nội có thể xét theo cấu trúc văn hoá trên 3 bình diện: Chủ thể - Không gian - Thời gian.

2.1. Trên bình diện Chủ thể (C), chúng tôi phân biệt trong cấu trúc văn hoá giai tầng tâm và giai tầng biên. Tâm và biên ở đây được đánh giá căn cứ vào độ ảnh hưởng của giai tầng đối với cộng đồng cư dân. Độ ảnh hưởng này bị chi phối bởi một trong hai hoặc cả hai yếu tố sau:

a) Yếu tố địa vị: vị trí trong bậc thang giai tầng mà xã hội thừa nhận.

b) Yếu tố số lượng: số lượng cư dân (ít hay nhiều) của giai tầng.

2.2. Trên bình diện Không gian (K), chúng tôi phân biệt trong cấu trúc văn hoá không gian tâmkhông gian biên. Không gian tâm hay biên phân biệt bởi nguồn cung cấp giai tầng tâm và giai tầng biên. Vì thành phần không gian gắn liền với các giai tầng chủ thể nên có thể không cần xét riêng.

2.3. Trên bình diện Thời gian (T), chúng tôi phân biệt tính cách người Hà Nội theo các giai đoạn văn hoá Hà Nội. Văn hoá Hà Nội tính từ khi nhà Nguyễn đổi tên gọi “Bắc Thành” thành “Hà Nội” tới nay, đã trải qua bốn giai đoạn

a) Giai đoạn văn hoá Nho giáo chiếm ưu thế (từ Minh Mệnh đến cuối tk. XIX)

b) Giai đoạn văn hoá tiểu tư sản chiếm ưu thế (nửa đầu tk. XX).

c) Giai đoạn “văn hoá bao cấp” chiếm ưu thế (từ 1954 đến trước Đổi mới).

d) Giai đoạn văn hoá từ Đổi mới đến nay.

Nếu tính cả - Hà Nội thì giai đoạn tk. XIX chỉ là một phần của giai đoạn tk. XV-XIX (với văn hoá Nho giáo là chủ đạo).

Nguồn

Có thể bạn muốn xem