Sinh học cây lúa

Sinh học cây lúa
02 dacdiemthucvathoc2.jpg

Đặc điểm thực vật học của cây lúa

Các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam