Saturn - Sao Thổ

Saturn - Sao Thổ

Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest in the solar system. Saturn looks flattened when viewed through a small telescope. It's equatorial and polar diameter vary by almost 10%.

Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ mặt trời và là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Sao Thổ thấy trông phẳng ra khi nhìn qua một kính viễn vọng nhỏ. Đường kính xích đạo và đường kính cực của nó biến thiên khoảng 10%.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-21.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!