Sự quay của sao Kim bất thường như thế nào?

Sự quay của sao Kim bất thường như thế nào?

24. How is the Venus rotation unusual?

Venus rotation is somewhat unusual as, it is both very slow and retrograde. In addition, the periods of Venus' rotation and its orbit are synchronized in such a way that it always presents the same face towards earth when the two planets are at their closest approach.

Sự quay của sao Kim bất thường như thế nào?

Sự quay của sao Kim có phần bất thường, nó quay vừa rất chậm vừa thụt lùi. Ngoài ra, chu kỳ quay của sao Kim và quỹ đạo của nó được đồng bộ hóa theo một cách thức sao cho nó luôn luôn hướng cùng một bề mặt về trái đất lúc hai hành tinh này tiến đến vị trí gần nhau nhất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!