Sự cân bằng của các khí trong không khí được duy trì như thế nào?

Sự cân bằng của các khí trong không khí được duy trì như thế nào?

55. How is the balance of gases in the air maintained?

The living things take in oxygen, nitrogen and carbon and water from the surroundings through food, air and soil. They use them for their growth and development. When the living things, such as plants and animals die, their body decays and these bodies are broken down and gas is released in the air. This process continues again and again. Thus, the balance of gas in the air is maintained.

Sự cân bằng của các khí trong không khí được duy trì như thế nào?

Các thực thể sống lấy oxy, nitơ, carbon và nước xung quanh qua thức ăn, không khí và đất. Chúng sử dụng các khí này cho việc sinh trưởng và phát triển. Khi các thực thể sống, chẳng hạn như thực vật và động vật chết, cơ thể của chúng bị phân hủy và khí được giải phóng ra ngoài không khí. Quá trình này lặp lại liên tục. Vì vậy, sự cân bằng khí trong không khí được duy trì.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!