Sử dụng và bảo dưỡng các đồ điện khác

Phần 6: Sử dụng và bảo dưỡng các đồ điện khác

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!