Sở vương mất cung

92. Sở vương mất cung

Một hôm, Sở Cung Vương cùng với triều thần đi săn, nhưng trong khi đi đường đánh rơi mất cái cung lúc nào không biết. Khi phát hiện mất cung, các quan nhốn nháo đi tìm. Cun Vương nói:

- Tìm làm gì nữa! Vua nước Sở mất cung, người nước Sở sẽ bắt được cung, thì có thiệt gì!

Khổng Tử nghe chuyện cho rằng cái quan niệm của Sở Cung Vương còn hẹp và phát biểu rằng:

- Sao không nói: Một con người đánh mất cung, một con người khác nhặc đước cung thì có thiệt gì?

Ôi! Cái tư tưởng đại đồng đó biết bao giờ mới thực hiện được?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!