Quy luật là gì

I. QUY LUẬT LÀ GÌ

1. Định nghĩa

Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi, lặp lại giữa các yếu tố trong cùng một sự vật hay giữa các sự vật với nhau

2. Tính chất

 • Quy luật có tính khách quan: Mọi quy luật đều tồn tại khách quan, con người không thể sáng tạo ra quy luật cũng không thể làm trái quy luật. Khả năng cơ bản của con người là nhận thức và vận dụng quy luật.
 • Quy luật mang tính ổn định, nó phản ánh mối liên hệ lặp đi lặp lại giữa các yếu tố trong sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau.

3. Phân loại quy luật

a. Căn cứ vào phạm vi tác động của quy luật

Người ta có thể phân ra các loại: quy luật riêng, quy luật chung và quy luật phổ biến

 • Quy luật riêng là quy luật của một lĩnh vực nhất định như quy luật lý, hoá, sinh.
 • Quy luật chung là những quy luật tác động trong các lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau.
 • Quy luật phổ biến là quy luật tác động trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy.

b. Căn cứ vào lĩnh vực tác động

Các nhà khoa học thường phân biệt quy luật tự nhiên, quy luật xã hội và quy luật của tư duy

 • Quy luật tự nhiên là quy luật của thế giới vô sinh và hữu sinh.
 • Quy luật xã hội là quy luật hoạt động của con người.
 • Quy luật tự nhiên và quy luật xã hội đều mạng tính khách quan nhưng quy luật xã hội khác với quy luật tự nhiên ở chỗ nó được hình thành thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
 • Quy luật của tư duy phản ánh mối liên hệ nội tại của các khái niệm, phán đoán.

Triết học nghiên cứu những quy luật phổ biến của thế giới.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Giáo trình Triết học Mác Lênin
 • Đại học An Giang