Thương người như thể thương thân

Thương người như thể thương thân.

Thằng bé dắt (dắc) bà lão lòa đi qua đường

Thấy người hoạn nạn thì thương,
Thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn,
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân,
Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.

(Nguyễn Trãi gia huấn.)

Đại ý

- Trong bài nói phải thương hết cả mọi người cùng khổ, hoạn nạn, như người tàn tật, người già cả, người ốm yếu. làm điều hay thì gặp hay, dù không nữa, thì trong bụng cũng được hả hê.

Giải nghĩa

- Hoạn nạn = những điều sẩy đến làm cho lo lắng khổ sở.

- Phụ = quên ơn, bội nghĩa.

- Có nhân = có lòng thương yêu mọi người.

- Có đức = có bụng tốt, ăn ở tử tế với mọi người.

- Vinh hoa = sang trọng, sung sướng.

- Trông nom = coi sóc.

Có thể bạn muốn xem