Thơ con mèo

Thơ con mèo.

(Thơ cổ)

Bài học thuộc lòng.

Hai con mèo

Cũng thì nanh vuốt, kém chi đâu,
Chửa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Gióng lịnh tì, hưu, tài nhảy nhót,
Ra oai hùng, hổ, tiếng bào hao.
Ngắm xem biết mẹo trèo từ thấp,
Khúm núm thu hình thoắt nhảy cao.
Chỉ quyết phen này vồ lấy cống,
Rồi lên đài các sẽ nghêu ngao.

Đại ý

Trong bài, một con mèo có ý nói thi tài ra, thì chẳng chịu kém mèo nào, vì cũng nhảy nhót, cũng kêu gào, cũng mưu mẹo như các mèo khác. Nếu mèo bắt được chuột thì được thỏa lòng lắm. Bài này lại ngụ ý nói một người học trò khoe tài quyết chí thi cho đỗ mới nghe; tiếng cống trong câu thứ bảy chỉ cống sinh tức là cử nhân đời trước.

Giải nghĩa

- Mỉu = cũng là mèo, đọc ra mỉu cho thành âm trắc.

- Hưu = loài mãnh thú.

- Hùng = con gấu.

- Bào hao = tiếng gào thét.

- Cống = chuột cống.

- Nghêu ngao = ý nói kêu tự do, ra dáng đắc chí lắm.

Có thể bạn muốn xem