Răn kẻ tham

Răn kẻ tham.

Giang-vien.png

Người đời ngay thật là khôn,
Gian tham ghen lận sao còn được hay?
Mưu thâm chất nặng, chứa đầy,
Nhà đều ăn cả, tội nay một mình.
Người làm một việc chẳng minh,
Cũng khi họa đến không dành riêng ai.
Càng gian, càng giảo ở đời,
Lại càng khốn đốn nhiều tai âu sầu.
Dù cho giàu có đến đâu,
Cũng như nước dốc qua hầu tràn đi.

Trích ở sách ÂM-CHẤT

Giải nghĩa

- Lận = keo cúi, bủn xỉn (bỏn xẻn).

- Mưu thâm = dùng những mẹo sâu sắc để lừa gạt người ta.

- Chẳng minh = không được rõ ràng.

- Tai = những điều xảy đến làm cho mình khổ sở.

- Cũng như nước dốc qua hầu tràn đi = câu này ý nói những của gian tham mà được, thường khi không được bền, tụ rồi lại tán ngay như nước chảy qua chỗ dốc vậy.

Có thể bạn muốn xem