Một tấm lòng từ thiện

Một tấm lòng từ thiện.

Nhà thương

Bà phước Félicienne sang Việt Nam năm 1888, coi ở nhà thương Sóc Trăng, đến năm 1923 thì mất.

Trong ba mươi lăm năm trời, bà đem tấm lòng từ thiện mà yên ủi biết bao nhiêu người yếu đau khổ sở. bao giờ bà cũng tận tâm kiệt lực làm việc bổn phận, không nghĩ gì đến công lao khó nhọc. Kẻ già người yếu, trẻ mồ côi, người tàn tật, ai đã được bà trông nom cho, đều hàm ơn bà cả.

Sau, vì bà trông nom nuôi nấng những người có bệnh phong, cho nên bà mắc phải bệnh ấy mà chết. Bà đem bao nhiêu tâm trí vào việc làm phúc, quên cả tính mạng để cứu giúp kẻ khốn cùng.

Giải nghĩa

- Bà phước = đàn bà đi tu bên đạo Thiên chúa, làm phúc ở các nhà thương.

- Từ thiện = có lòng thương yêu người.

- Tận tâm kiệt lực = hết lòng hết sức.

- Trông nom = săn sóc.

- Phong = cùi.

Có thể bạn muốn xem