Lính thú đời xưa (Lúc đóng đồn - Bài 2)

Lính thú đời xưa (Lúc đóng đồn - Bài 2).

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng

Đồn cổ

Ba năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.
Chém tre, đẵn gỗ trên ngàn,
Hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai.
Miệng ăn măng trúc, măng mai,
Những dang cùng nứa, lấy ai bạn cùng.
Nước giếng trong, con cá nó vẫy vùng.

Giải nghĩa

- Lưu đồn = nơi lính đóng để phòng bị giặc cướp.

- Hữu thân hữu khổ = có thân là có khổ, nghĩa là đã làm người, thì ai cũng phải chịu khổ.

- Dang = một thứ nứa dài dóng, người ta dùng làm lạt buộc.

- Nước giếng trong, con cá nó vẫy vùng = người đi thú than thân mình không được thảnh thơi như con cá ở giếng.

-Chém = đốn.

- Đẵn = chặt.

Có thể bạn muốn xem