Không vì tiền mà làm điều phi nghĩa

Không vì tiền mà làm điều phi nghĩa.

Ông Mã Duy Hàn là một ông quan đời trước, có tiếng là người thanh liêm, chính trực.

Không vì tiền mà làm điều phi nghĩa

Thuở ông còn hàn vi làm học trò, đến ở trọ một nhà giàu kia. Nhà ấy có thù hằn với một nhà khác, định bày mưu để vu tội cho người ta, mới đem một trăm nén vàng cho ông, bảo ông đứng ra làm việc ấy. Ông nhất định không chịu, mà bảo rằng: "Xưa nay tôi học những gì, mà bây giờ tôi lại tham của hại người như thế?" Nói đoạn, ông nghĩ bụng rằng: nhà này cậy có tiền của, toan làn những điều gian ác, không phải là nhà ta ở được, bèn dọn đi tìm nhà khác ở.

Người ta nên bắt chước như ông Mã Duy Hàn, không bao giờ nên để cho lòng tham tài lợi khiến được mình làm điều phi nghĩa.

Giải nghĩa

- Hàn vi = đói nghèo.

- Vu tội = bày tội ra mà đổ oan cho người ta.

- Tài lợi = của cải.

Có thể bạn muốn xem