Không tham của người

Không tham của người.

Đào được lọ bạc

Ông Nguyễn Đình Thản người huyện Châu Lộc, tỉnh Nghệ An, tính rất thuần hậu, không bao giờ tham lam mà lấy của ai một tí gì.

Ông có mua một cái nhà cũ, định sửa sang lại để ở. Khi người cháu đào viên đá tảng, thấy dưới viên đá có hai hũ đựng mười lạng bạc, mới đem vào trình ông. Ông nói: "Đây là của người chủ cũ, không phải là của ta, chớ nên lấy. Nếu lấy là lấy của phi nghĩa. ta nên để trả người ta".

Nói rồi, ông sai đem cất đi cẩn thận. Sau quả nhiên, người chủ cũ đến xin lấy của ấy, ôgn gọi người nhà đem ra trả ngay. Người kia cảm phục cái bụng của ông, xin chia đôi để biếu ông một nửa. Ông nhất định không lấy.

Người đời bấy giờ ai cũng khen ông là một bậc quân tử đáng tôn kính vậy.

Giải nghĩa

- Đá tảng = một khối đá to.

- Phi nghĩa = trái với lẽ phải.

- Quân tử = người có tư cách, có độ lượng hơn người thường.

Có thể bạn muốn xem