Chuyện anh em học Điền

Chuyện anh em học Điền.

Đời xưa có chuyện anh em họ Điền, cha mẹ mất sớm, ba anh em ở với nhau. Anh cả và anh hai lấy vợ rồi, vẫn cứ ở chung một nhà, mà không có điều gì. Đến khi người con thứ ba lấy phải người vợ không hiền, thấy sự ăn tiêu chung chạ như thế, sợ hai anh chiếm giữ mất quyền lợi của mình, mới xui chồng xin ra ở riêng. Người chồng thấy vợ nói ra nói vào, cũng chiều lòng mà nói với hai anh xin chia của ra.

Em đòi chia

Hai anh trước còn không thuận, sau thấy vợ chồng người em cứ kêu nài mãi, bèn đem của cải chia ra làm ba phần. Lúc ấy ở trước sân có một cây cổ thụ, xưa nay vẫn tươi tốt. Ba anh em định ngày hôm sau thì chặt xuống để chia ra mỗi người một phần cho đều.

(Còn nữa)

Giải nghĩa

- Hiền = người có đức hạnh, biết ăn ở phải đạo.

- Nói ra nói vào = nay nói, mai nói để cho người ta xiêu lòng.

- Cổ thụ = cây đã lâu đời.

- lấy = cưới.

- cổ thụ = cổ thọ.

Có thể bạn muốn xem