Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Hà Nội

VUA LÝ THÁI TỔ DỜI ĐÔ RA THÀNH HÀ NỘI

Vua Lý Thái tổ dời đô ra Thăng Long

Vua Lý Thái Tổ thấy đất Hoa Lư là chỗ nhà Đinh và nhà Lê đóng đô trước chật hẹp quá, mới dời đô ra thành Đại La là nơi thủ phủ nước ta về cuối thời nội thuộc Tàu. Sử chép rằng khi thuyền rồng nhà vua ra đến nơi, thì thấy một con rồng vàng bay lên trời. Nhà vua cho là điềm tốt mới đổi tên là Thăng Long nghĩa là "Rồng lên". Thế là thành Thăng Long, tức là thành Hà Nội bây giờ, thành ra kinh đô nước Nam [Việt Nam].

Giải nghĩa

Thủ phủ = chỗ các quan cai trị một hạt đóng.

Điềm = cái chứng triệu gì cho ta biết rằng công việc sau này tốt hay xấu.

Kinh đô = chỗ có triều đình nhà vua.

Có thể bạn muốn xem