Vua Gia Long

VUA GIA LONG

Vua Gia Long lánh nạn ở Nam kỳ

Vua Gia Long, húy là Nguyễn Phúc Ánh, là cháu ông chúa cuối cùng nhà Nguyễn. Chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn giết, ngài mới họp thủ hạ lại, vào đánh lấy đất Nam kỳ [Việt]. Nhưng sau nhà Tây Sơn mang quân vào đánh, ngài bị thua. Ngài phải trốn sang Xiêm, rồi sai con là hoàng tử Cảnh đi với ông Bá đa Lộc sang Pháp cầu cứu.

Sau ngài lại trở về Nam kỳ [Việt], đánh lấy được thành Sài-gòn. Được ít lâu thì có tàu chiến, quân, tướng và binh khí bên Pháp sang giúp. Ngài bèn tiến ra Bắc, đánh lấy thành Qui Nhơn, Huế và Hà Nội. Ngài thu phục được cả giang sơn nước Nam [Việt Nam], mới lên ngôi hoàng đế mà lập ra cơ nghiệp nhà Nguyễn.

Giải nghĩa

Húy = tên tục, cha mẹ đặt ra để gọi mình.

Thủ hạ = người theo về với người khác, thuộc quyền người ta sai bảo.

Thu phục = lại lấy lại.

Có thể bạn muốn xem