Tuần phu

TUẦN PHU

Điếm canh

Tuần phu là trai tráng trong làng cắt ra để canh phòng cho dân. Hoặc họ ngồi trong điếm(1) đánh trống cầm canh, hoặc họ đi lùng đây đó, xó chợ, đầu đình, ngoài đồng, trong ngõ, để rình bắt những kẻ gian phi, trộm cướp. Vì có tuần phu nên của cải ta để trong nhà, không sợ mất cắp, thóc lúa ở ngoài đồng không sợ gặt trộm; ngày ta được yên tâm làm ăn, đêm ta được vững dạ ngủ ngon. Thật là việc trị an chung cho cả dân làng, mà tuần phu phải sớm khuya khó nhọc. Có khi họ liều mình, xông vào chỗ đầu gậy, mũi dao, nguy hiễm đến nỗi phải bị thương hay bỏ mạng. Vậy ta há lại không biết công cho họ ru?

(1) nhà hở.

Giải nghĩa

Đi lùng = đi khắp mọi nơi để tìm tòi ai, hay tìm cái gì.

Gian phi = kẻ làm điều trái phép.

Trị an = coi sóc cho được yên ổn.

Bỏ mạng = chết.

Có thể bạn muốn xem