Truyện ông Ngô Quyền

TRUYỆN ÔNG NGÔ QUYỀN

Ngô Vương Quyền đánh giặc Nam Hán

Một đạo quân Tàu đi đường biển vào sông Bạch Đằng. Ông Ngô Quyền sai quân lấy gỗ đẽo nhọn bịt sắt cắm xuống lòng sông rồi trờ [chờ] nước thủy triều lên, cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến quân giặc. Được ít lâu, ông giả cách thua. Ngược dòng sông chạy. Quân tàu đuổi theo, nhưng ngay lúc đó nước thủy triều xuống, thuyền của họ chạm vào cọc vỡ nát cả. Quân Tàu bị một trận thua to.

Được trận rồi ông Ngô Quyền lên làm vua, đóng đô ở Cổ Loa (nay thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên). Ông trị vì được sáu năm. Từ lúc ông lên làm vua là hết cuộc nội thuộc nước Tàu và bắt đầu thời kỳ tự chủ trong lịch sử nước Việt nam.

Giải nghĩa

Sông Bạch Đằng = nhánh sông Thái Bình chảy gần tỉnh lỵ Quảng Yên.

Nước thủy triều = nước biển mỗi ngày dâng lên lại rút xuống.

Khiêu chiến = khêu cho người ta đánh nhau với mình.

Có thể bạn muốn xem