Trường Đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trường Cao đẳng ở Hà Nội

Ngày nay, Nhà nước đã mở ra nhiều trường để dạy cho ta những điều thường thức, mà ở đời này ai cũng cần phải biết. Năm 1917 thì mở ra một trường dạy về bậc cao đẳng: đó là trường Đại học Đông Pháp. Trường Đại học nay có cả thảy 7 trường, mỗi năm sinh viên thi đỗ ra, làm y sĩ, như những y sĩ ta thường thấy ở các bệnh viện Đông Pháp - làm thú y đi chữa bệnh cho gia súc - làm tham tá công chánh như những viên tham tá ta thường gặp ở ngoài đường đốc thúc việc xây cầu cống hay là họa đường - làm giáo sư bậc Cao đẳng tiểu học, dạy ở trường Trung học Pháp Việt và những trường Cao đẳng [] Tiểu học Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Lại còn có nhiều sinh viên đang học ở trường Đại học nữa để sau này ra, nhờ Nhà nước chỉ bảo cho, mà làm công kia việc nọ, cốt sao cho ta được phong lưu, sung sướng, giỏi giang, nên người vậy.

(Chú thích: [] = Tuyển Tập QVGKT, NXB Văn Học 2011 không có các chữ có nét gạch dưới -TV.)

Giải nghĩa

Thường thức = điều thông thường cần phải biết.

Y sĩ = thầy thuốc chữa bệnh người.

Bệnh viện = nhà thương, nhà để chữa người ốm.

Gia súc = vật nuôi trong nhà.

Đốc thúc = trông nom bảo ban cho người ta làm.

Phong lưu = không thiếu thốn gì, nhàn thân không phải lo lắng gì về đường sinh hoạt.

Có thể bạn muốn xem