Thợ làm nhà

Thợ làm nhà
Thợ làm nhà

Làm một cái nhà gạch, phải dùng biết bao nhiêu thứ thợ.

Đào móng, đổ nền, phải có thợ đấu(1). Đặt móng xây tường phải có thợ nề(2). Làm cột, làm kèo, làm gác, làm cửa phải có thợ mộc.

Lại còn thợ chạm, chạm cửa võng; thợ thiếc làm máng, thợ sơn sơn cửa.

Ấy là ta không nói những thợ cưa gỗ, nung(3) vôi, làm gạch cùng những thơ lắp kính, lắp khóa, v.v...

Làm cho thành một cái nhà, phải dùng biết bao nhiêu thợ thuyền và tốn biết bao nhiêu công của.

(1) thợ làm đất. - (2) thợ hồ. - (3) đốt.

Giải nghĩa

Cửa võng = gỗ chạm lộng, thường đặt ở gian (căn) giữa nhà, từ bên nọ sang bên kia.