Ta không nên ngã lòng

TA KHÔNG NÊN NGÃ LÒNG

Kiến tha mồi

Nước mềm, đá rắn (cứng), thế mà nước chảy mãi đá cũng phải mòn. Sợi dây nhỏ, cây gỗ lớn, vậy mà dây cứa mãi gỗ cũng phải đứt. Con kiến nhỏ, cái tổ(1) to, thế mà kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Người ta cũng vậy, phàm làm việc gì dẫu thấy khó cũng đừng nên ngã lòng. Gặp việc gì khó, ta cũng cứ vững lòng mà làm, cứ cố vào, cố nữa, cố luôn mãi, thì việc dẫu khó đến đâu, cũng có ngày ta làm nên được. Những kẻ hay ngã lòng chẳng bao giờ làm được việc gì cả.

(1) ổ.

Giải nghĩa

Tha = cắn vào mồm mà mang đi.

Phàm = gồm tất cả.