Phải tuân theo pháp luật

PHẢI TUÂN THEO PHÁP LUẬT

Quan xử kiện

Có pháp luật, thì trong nước mới được bình yên, nhân dân mới được vui vẻ mà làm ăn. Pháp luật đặt ra là vì lợi ích chung cả mọi người, nếu không có pháp luật thì không thành xã hội được.

Nhờ có Nhà nước đặt ra [Nhờ có đặt ra] pháp luật, đem pháp luật mà thi hành, phân xử mọi việc, trừng trị những kẻ gian phi, trộm cướp, thì tính mệnh ta, của cải ta, danh giá ta, mới không sợ ai xâm phạm đến. Nhờ có pháp luật thì việc cày cấy, việc buôn bán, và các nghề nghiệp mới được thịnh vượng, học hành mới được mở mang, đường xá mới được tốt đẹp; nói rút lại, mọi người mới được yên nghiệp [phận] làm ăn.

Vậy dân trong nước, ai ai cũng phải tuân theo pháp luật.

Giải nghĩa

Xã hội = người ở quần tụ với nhau, cùng theo một lệ luật.

Thi hành = đem ra bắt phải thep.

Tính mệnh = đời người.

Có thể bạn muốn xem