Nhờ có cuộc nội thuộc nước Tàu, mà người nước Nam được những gì?

NHỜ CÓ CUỘC NỘI THUỘC NƯỚC TÀU, MÀ NGƯỜI NƯỚC NAM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

(Bài này không có trong Tuyển Tập QVGKT, NXB Văn Học, ấn bản 2011)

Nhà chòi ở Văn Miếu

Trong thời nội thuộc, người Tàu dạy ta dùng cày và trâu bò để làm ruộng; mở trường học dạy chữ nho và đạo thánh hiền; họ lại đem những lễ nghi phong tục nước Tàu mà truyền thụ cho ta như lễ cưới xin, ma chay, cách thù ứng, cách ăn mặc, thờ tổ tiên, thờ thánh hiền, đạoKhổng, đạo Phật; nhất là họ làm cho nước ta thành ra một nước có chế độ vững bền: trong nhà thì thuộc quyền người cha, ngoài xã hội thì biết giữ trật tựkỷ luật.

Giải nghĩa

Đạo = khuôn phép của các bậc thánh hiền đặt ra cho ta theo.

Thù ứng = tiếp đãi người ngoài.

Chế độ = cách sắp đặt trong nước cho đâu ra đấy.

Trật tự = có thứ bậc trên dưới.

Kỷ luật = phép tắc ai nấy đều phải theo.

Có thể bạn muốn xem