Nghỉ hè

NGHỈ HÈ

Nhà tràng khi nghỉ hè

Trời nóng nực khó chịu. Học nhiều, nghĩ lắm, sợ đuối sức và mệt trí, nên vào khoảng mấy tháng hè, từ trung tuần tháng sáu đến đầu tháng chín tây, thì các tràng đâu đấy đóng cửa.

Tuy vậy, người học trò tốt, không lấy nê(1 rằng nghỉ mà sao nhãng hẳn sự học. Mỗi ngày cũng phải ôn tập lại các bài trong một vài giờ, thì mới không quên được những điều đã học. Có thế thì năm sau vào tràng mới hòng có đủ sức mà ganh (tranh) đua với chúng bạn.

(1) ta.

Giải nghĩa

Trung tuần = khoảng mười ngày vào giữa tháng.

Lấy nê = nhân một việc gì mà làm một việc khác.

Ôn tập = học tập lại những bài cũ.

Hòng = mong đợi.

Có thể bạn muốn xem