Người ta cần phải làm việc

NGƯỜI TA CẦN PHẢI LÀM VIỆC

Thợ dệt dệt vải

Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy, thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề (1) [nề], thợ mộc có làm nhà, thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo, thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, người quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên.

(1) thợ hồ. [] -- ([] có nghĩa là ấn bản 1948 không có chú thích này.)

Giải nghĩa

Trồng trọt = có nơi gọi là trồng trĩa.

Nhất thiết = cái gì cũng điều [đều] như thế cả.