Người đi cấy

NGƯỜI ĐI CẤY

(Ca dao)- Bài học thuộc lòng.

Thợ cấy
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng, đá mềm,
Trời êm, bể lặng mới yên tấm lòng.

Đại ý

Bài này nói người làm ruộng quanh năm ngày tháng cứ phải lo lắng luôn, vì có được mưa thuận, gió hòa thì mới được mùa và mới có đủ ăn, và mong thiên hạ được thái bình.

Giải nghĩa

Trông = mong mỏi, ao ước.

Chân cứng, đá mềm = tục ngữ, ý nói được khỏe mạnh để làm công việc.

Yên tấm lòng = khỏi phải lo sợ.